Algemene voorwaarden

Liberty4Go algemene voorwaarden (Geldig voor reserveringen die gemaakt worden vanaf 1 jan 2021)

Wilt u een accommodatie reserveren via onze website? Dit kan direct volgens het boekingssysteem. De beschikbaarheid van de accommodaties kunt u zien aan de hand van het boekingssysteem evenals de prijzen. Het is belangrijk om rekening te houden met de algemene voorwaarden van Liberty 4 Go die hier gehanteerd worden. Zie onderstaande belangrijke punten.

1. Duur van de overeenkomst

1.1. De overeenkomst is gesloten voor de duur en periode zoals genoemd in de boekingsbevestiging. Na ommekomst van voornoemde termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

2. Aanbetaling en restantbetaling huurprijs

2.1. Slechts na voldoening van de aanbetaling ter hoogte van 20% van de overeengekomen hoofdsom is de door Huurder gemaakte reservering definitief. Indien voornoemde
aanbetaling niet binnen 1 dag na reservering door Liberty 4 Go is ontvangen, heeft Liberty 4 Go het recht om de betreffende accommodatie aan een ander te verhuren. De
reservering van Huurder komt dat te vervallen.

2.2. Het restant, zijnde 80% van de hoofdsom, is Huurder verschuldigd uiterlijk 14 dagen vóór de aankomstdatum.

2.3. Indien de reservering wordt gemaakt binnen 14 dagen vóór de overeengekomen aankomstdatum, dan is Huurder de gehele hoofdsom ineens verschuldigd. Slechts na integrale betaling daarvan is de reservering definitief.

2.4. Liberty 4 Go behoudt zich het recht voor om te allen tijde reserveringen te weigeren, zonder opgaaf van redenen aan Huurder

3. Borg

3.1. Tezamen met de restantbetaling die genoemd is in artikel 2.2, dan wel tezamen met de integrale betaling van de hoofdsom conform artikel 2.3, is Huurder gehouden om aan Liberty 4 Go een borg te voldoen ter hoogte van € 300,- voor de houseboat. Liberty 4 Go zal deze borg restitueren aan Huurder binnen 10 dagen na de vertrekdatum, indien voldaan wordt aan al het genoemde in het navolgende:

3.2. De sleutels van de houseboat zijn tijdig, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.2, ingeleverd bij Liberty 4 Go;

3.3. De houseboat en de daarbij behorende inboedel zijn schadevrij, behoudens schade ontstaan door normaal gebruik;

3.4. Er zijn geen boetes opgelegd vanwege illegale activiteiten, overige verhuur of bestelde diensten tijdens het verblijf van Huurder;

3.5. Afval is gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en alle keukeninventaris is schoongemaakt en opgeruimd;

3.6. Vóór vertrek zijn alle rekeningen voldaan door Huurder, welke betrekking hebben op het verblijf van Huurder bij Liberty 4 Go;

3.7. De inventaris van de houseboat, inclusief linnengoed, is compleet en onbeschadigd;

3.8. Er is geen sprake van vroege aankomst van Huurder, noch van te laat uitchecken door Huurder;

3.9. De Huurder is niet door (een vertegenwoordiger van) Liberty 4 Go, noch door de politie uit de recreatiewoning gezet;

4. Aankomst en vertrek

4.1. Huurder kan op de afgesproken dag van aankomst inchecken bij Liberty 4 Go vanaf 15.00 uur. Bij het tonen van de aankomst voucher ontvangt Huurder de sleutel van de houseboat alsmede een toegangscode voor de slagboom. Bij verlies van deze sleutel is Huurder gehouden om de kosten voor vervanging te dragen, welke kosten circa € 50,- bedragen.

4.2. Op de afgesproken vertrekdag dient Huurder uit te checken uiterlijk om 11.00 uur. De sleutel dient alsdan Liberty 4 Go te worden ingeleverd.

5. Annuleringsregeling

5.1. Annulering zijdens de Huurder dient schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) te geschieden.

5.2. Bij annulering zijdens Huurder gelden de datum van e-mail.

5.3. Bij annulering zijdens Huurder is Huurder een vergoeding verschuldigd aan Verhuurder. Deze vergoeding bedraagt: – Tot 21 dagen (3 weken) voor aankomst dag: kosteloos; – Tot 14 dagen (2 weken) voor aankomst dag: 50% van de hoofdsom – Bij annulering vanaf 7 dagen voor aankomst dag: 100% van de hoofdsom.

5.4. Indien Huurder binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, dan zal dit door Liberty 4 Go worden beschouwd als een annulering.

5.5. Indien Huurder vóór de overeengekomen vertrekdag vertrekt, dan is en blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

5.6. Bij annulering zal de huurprijs naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten, indien Liberty 4 Go door een derde, op voordracht van Huurder en met schriftelijke instemming van Liberty 4 Go wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

6. Wijziging in de boeking

6.1. Indien Huurder de boeking wenst te wijzigen, dan dient het planbord dit toe te laten. Slechts na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Liberty 4 Go, kunnen deze wijzigingen worden doorgevoerd met €35,- administratiekosten.

6.2. Verlenging van de verblijfsduur is enkel mogelijk indien de accommodatie beschikbaar is.

7. Vervangende accommodatie

7.1. Indien de door Huurder geboekte accommodatie door onvoorziene omstandigheden (waaronder, doch niet beperkt tot, uit te voeren reparatiewerkzaamheden) niet beschikbaar is, dan heeft Liberty 4 Go te allen tijde het recht om aan Huurder een andere recreatiewoning aan te bieden.

7.2. Indien de situatie genoemd in het bovenstaande zich voordoet, dan zal Liberty 4 Go aan Huurder het prijsverschil restitueren, mocht de aangeboden recreatiewoning goedkoper zijn dan de geboekte recreatiewoning. Indien de aangeboden recreatiewoning duurder is dan de geboekte woning, dan hoeft Huurder dit verschil niet te betalen

8. Foto’s website

8.1. De foto’s van de accommodaties welke zijn geplaatst op de website van Liberty 4 Go dan wel op andere websites, zijn slechts indicatief. Hieraan kan Huurder geen rechten ontlenen. Verschillen in inrichting kunnen voorkomen.

9. Minimale verblijfsduur

9.1. De houseboat dient ten minste 1 nacht te worden gehuurd door Huurder.

10. Gebruik van de accommodaties

10.1. Huurder is gehouden om de accommodatie volgens normaal gebruik te bewonen en overeenkomstig het doel van deze overeenkomst (recreatie).

10.2. Het is Huurder niet toegestaan om de gehuurde accommodatie als hoofdverblijf te gebruiken. Huurder dient elders een vaste woonplaats te hebben, hetgeen de verantwoordelijkheid van de Huurder is.

10.3. Huurder dient zich te onthouden van enige vorm van overlast. De havenregels zijn hier van toepassing. https://www.noordlimburgmaas.be/downloads/havenreglement_marec.pdf

10.4. Het is Huurder niet toegestaan om de accommodatie aan derden in gebruik te geven.

10.5. Indien gedurende het verblijf van Huurder reparaties noodzakelijk zijn, dan zal Huurder toestaan dat Liberty 4 Go deze reparaties gedurende de duur van de overeenkomst uitvoert of doet uitvoeren.

10.6. Liberty 4 Go heeft het recht om de verhuurde accommodatie te betreden voor inspectie en/of voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, zonder dat Huurder in dit kader recht heeft op enige vergoeding of restitutie van de huursom.

10.7. Barbecueën is niet toegestaan in/op een van de accommodaties. Enige schade die hierdoor ontstaat, komt geheel voor rekening en risico van de Huurder.

10.8. Huurder kan geen aanspraak maken op enige vermindering van de huurprijs indien er sprake is van externe overlast, zoals het geluid van grasmaaiers, spelende kinderen of andere overlast veroorzaakt door derden.

11. Maximale bezetting

11.1. De accommodaties is enkel bestemd voor gelijktijdige bewoning door maximaal 6 personen. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal mee als vol persoon. Het is Huurder derhalve niet toegestaan om de recreatiewoning met meer dan 6 personen te bezetten.

12. Schoonmaak, toeristenbelasting, administratiekosten

12.1. Inbegrepen in de extra toeslag van de huurprijs is de eindschoonmaak (behoudens eventuele extra schoonmaakkosten zoals onderstaand genoemd in artikel 15.2). Dagelijkse schoonmaak is niet in de huurprijs inbegrepen. Huurder dient zorg te dragen voor het schoonhouden van de woning. Als zijnde de koelkast dient leeg te zijn, het vuilnis dient verwijderd te zijn uit de accommodatie en serviesgoed en keukengerei dient schoon in de daarvoor bestemde kasten te staan.

12.2. Liberty 4 Go behoudt zich het recht voor om op de overeengekomen vertrek dag vanaf 11.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rondom de accommodatie te (laten) verrichten. Huurder dient dit te dulden.

12.3. Tevens inbegrepen in de huurprijs zijn toeristenbelasting en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.4. Ook inbegrepen in de huurprijs zijn het gebruik van gas, water en elektriciteit, mits bij normaal huishoudelijk gebruik.

13. Handdoeken, bedlinnen en keukenpakket

13.1. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het meenemen van handdoeken, keukendoeken en bedlinnen, tenzij deze bij de boeking als optie zijn toegevoegd.

13.2. Het is Huurder niet toegestaan om de bedden te gebruiken zonder gebruik van bedlinnen.

14. Roken /open vuur

14.1. Roken in de accommodaties en/of open vuur is beslist niet toegestaan. 

15. Huisdieren

15.1. Huisdieren (kleine) zijn slechts toegestaan bij Liberty 4 Go tegen een extra tarief van € 50,- per verblijf per huisdier en dit vooraf bevestigd is.

15.2. Huurder is gehouden om er strikt op toe te zien dat huisdieren in de houseboat zich niet begeven op meubels, waaronder bedden en banken. Indien Liberty 4 Go van oordeel is dat huisdieren zich wel op de meubels hebben begeven, dan is Liberty 4 Go gerechtigd om de schoonmaakkosten volledig in rekening te brengen bij Huurder.

15.3. Huurder is gehouden om er op toe te zien dat de huisdieren ingeënt zijn tegen ziekten, waaronder hondsdolheid en hartworm.

15.4. Liberty 4 Go is niet aansprakelijk voor enige ziekte of verwonding die het resultaat is van het verblijf van huisdieren in de accommodatie c.q. in de haven.

15.5. Huurder is gehouden om zorg te dragen voor het opruimen van hondenpoep rondom de houseboat alsmede op het domein van Jachthaven de Spaanjerd.

16. Wifi

16.1. Er is kosteloze Wifi- verbinding aanwezig in de accommodaties.

16.2. Bij storingen of uitvallen van het Wifi-netwerk kan Huurder geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding dan wel restitutie van de huursom.

17. Tariefwijzigingen

17.1. De hoofdsom van de huurprijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de Liberty 4 Go zijn vastgesteld.

17.2. Indien na vaststelling van de huurprijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Liberty 4 Go, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en/of heffingen die direct op de accommodaties betrekking hebben, dan kunnen deze kosten aan de Huurder worden doorberekend.

18. Identiteit Huurder

18.1. Reserveringen die gedaan worden onder valse voorwendselen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het opgeven van een valse naam, geven Liberty 4 Go het recht om alle reeds gedane (aan)betalingen onder zich te houden, terwijl Liberty 4 Go tevens de toegang tot de accommodatie kan ontzeggen.

18.2. Liberty 4 Go is te allen tijde gerechtigd om van Huurder een afschrift van het identiteitsbewijs te verlangen.

18.3. Huurder verklaart door akkoord van deze overeenkomst dat hij ouder is dan 23 jaar.

19. Parkeren

19.1. De parkeerplaats in Jachthaven de Spaanjerd biedt parkeerruimte voor één voertuig. Voertuigen dienen geparkeerd te worden in de daarvoor aangewezen vakken.

19.2. Parkeren op of langs de weg is niet toegestaan.

20. Verzekeringen

20.1. Liberty 4 Go raadt Huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen zijn niet inbegrepen in de huurprijs.

20.2. Huurder dient zelf zorg te dragen voor adequate verzekering van de persoonlijke eigendommen.

20.3. Huurder is gehouden om onverwijld schade of diefstal te melden aan Liberty 4 Go.

21. Aansprakelijkheid

21.1. Noch Liberty 4 Go, noch Eigenaar, is verantwoordelijk voor:

• ongevallen, verwondingen of ziekten die zich voordoen gedurende het verblijf in of rondom de accommodatie, noch voor ongelukken, verwondingen of ziekten die verband houden met het verblijf in of rondom de recreatiewoning;
• kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden van Huurder die zich bevinden in of rondom de accommodatie of op het domein van Jachthaven de Spaanjerd;
• het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en/of uitvallen of sluiten van voorzieningen in de accommodatie of in Jachthaven de Spaanjerd;
• overlast door derden veroorzaakt;
• de gevolgen van deelname aan sportcursussen en overige activiteiten georganiseerd in Jachthaven de Spaanjerd;
• door derden geleverde diensten in het kader van de onderhavige overeenkomst;
• gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Liberty 4 Go;
• als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen die vermeld zijn op de website van Liberty 4 Go of elders;

21.2. Huurder blijft aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit overlast die de Huurder zelf veroorzaakt heeft, alsook voor overlast die veroorzaakt is door derden waarvoor Huurder aansprakelijk is.

21.3. Eventuele aansprakelijkheid van de Liberty 4 Go wordt beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de geldende aansprakelijkheidsverzekering van Liberty 4 Go.

22. Tussentijdse beëindiging door Liberty 4 Go/ontruiming

22.1. Liberty 4 Go kan de overeenkomst met Huurder met onmiddellijke ingang opzeggen:

• Indien Huurder dan wel derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de reglementen, de bijbehorende informatie en/of overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet van de Liberty 4 Go kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
• Indien Huurder, ondanks eventuele voorafgaande waarschuwing, overlast veroorzaakt voor Liberty 4 Go en/of andere havenbewoners en/of gasten, dan wel de goede sfeer in Jachthaven de Spaanjerd en/of de directe omgeving, bederft;
• Indien Huurder, ondanks eventuele voorafgaande waarschuwing, door gebruik van de accommodatie in strijd met de bestemming van het terrein handelt;

22.2. Na opzegging dient Huurder ervoor te zorgen dat de accommodatie wordt verlaten, met medeneming van de persoonlijke eigendommen, en dat het terrein wordt ten spoedigste wordt verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

22.3. Huurder heeft in de gevallen genoemd in artikel 23.1 geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de huurprijs.

23. Achtergebleven voorwerpen

23.1. Achtergebleven voorwerpen kan Huurder, na overleg met Liberty 4 Go, komen ophalen op een door Liberty 4 Go aan te geven plaats.

24. Vragen, opmerkingen, klachten

24.1. Indien Huurder gedurende het verblijf vragen, opmerkingen of klachten heeft, dan dient Huurder deze onverwijld door te leggen aan Liberty 4 Go

25. Afwijkingen

25.1. Enige afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien vooraf schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

26. Salvatorische clausule

26.1. De eventuele ongeldigheid van één der bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

27. Nederlands recht en domiciliekeuze

27.1. Op de onderhavige huurovereenkomst is enkel Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Limburg.

Huurder verklaart dat hij de voorgaande voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord gaat met de inhoud hiervan.